ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป)
โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เดิมชื่อ วัดสันเลข ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๖ โดย นายปุ่น วิริยาภรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดสาลีโขภิตาราม และปีพ.ศ.๒๕0๙ ทางราชการและประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ 0๑๗ จำนวน ๑ หลัง และทางวัดได้มอบที่ดินฟังตรงข้ามกับวัดจำนวน ๓ ไร่ ๒ ตารางวา ปี พ.ศ. ๒๕๑0 ทางโรงเรียนได้รับ งบประมาณและกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สมทบทุนในการสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนวัดสาลีโขภิตารามตั้งอยู่บนเนื้อที่ของวัดสาลีโขภิตาราม จำนวน  3 ไร่2 งาน   มีอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  ดังนี้
       1. อาคารเรียน 1  แบบ สปช.017   ขนาด  2  ชั้น  8   ห้องเรียน  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 
งบประมาณ 552,000  บาท ใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน 2 ห้อง  ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1-ป.4 จำนวน 2 ห้อง และอนุบาล 3 ขวบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  จำนวน
        2. ห้องอาคารเรียน 2  แบบ สปช. 017  ขนาด  2  ชั้น  8  ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521
งบประมาณ  500,000  บาท ใช้เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษาชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 2 ห้อง    ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน 1  ห้อง  ห้องดนตรี – นาฏศิลป์    จำนวน 1 ห้อง   ห้องศิลปะ จำนวน 1 ห้อง
๔.  ส้วมนอกอาคาร  หลังที่ ๑ แบบ  สปช. 6๐๑/๒6 จำนวน  ๑๐  ห้อง  สร้างเมื่อ                  
พ.ศ.  ๒53๒  งบประมาณ  55,๐๐๐  บาท
๕.  ส้วมนอกอาคาร  หลังที่ ๒ แบบ  สปช. 6๐๑/๒6 จำนวน  4  ห้อง  สร้างเมื่อ                   
พ.ศ.  ๒544  งบประมาณ  99,๐๐๐  บาท
๖.  อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐5/๒9  ขนาด ๒ ชั้น  5 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  สร้างเมื่อ               
พ.ศ.๒55๐ งบประมาณ ๒,735 ,๐๐๐ บาท  ใช้เป็นห้องธุรการและผู้บริหารจำนวน ๑ ห้อง 
ห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ ห้อง  ห้องวิชาการ จำนวน ๑ ห้อง  ห้องสมุด จำนวน ๑ ห้อง
          ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๒๓๒ คน มีครูและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖                      
          ที่ตั้งสถานศึกษา
          ทิศตะวันออก              โรงเรียนติดกับถนนคงอ่อนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ
          ทิศตะวันตก                โรงเรียนติดกับบ้านเรือนของประชาชน
          ทิศเหนือ                   โรงเรียนติดกับวัดสาลีโขภิตาราม
          ทิศใต้                       โรงเรียนติดกับบ้านเรือนของประชาชน
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 10.1 KB