หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
        ปัจจุบัน โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ต   จำนวน  ๙  ห้องเรียน