สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

         สีแดง – สีดำ             

สีแดง – แสงสว่าง  ความรุ่งโรจน์

สีดำ   – รัก  สามัคคี