ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการเปิดเรียนในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาคเรียนที่2ปรการศึกษา2564 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 0
แบบประเมินหน่วนการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยนางสาวสมพร อ่อนละออ Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 48067
เผยแพร่โครงสร้างหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับแก้ไข 2560) ประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยนางสาวสมพร อ่อนละออ Word Document ขนาดไฟล์ 52.96 KB 48487
เผยแพร่ข้อมูล ขั้นตอนการทำ Plc เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) จัดทำโดยนางสาวสมพร อ่อนละออ Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 48241
การเผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ การเศษส่วน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของนางสาวสมพร อ่อนละออ Word Document ขนาดไฟล์ 542 KB 48342
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรายบุคคล (PPR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ของนางสาวสมพร อ่อนละออ โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์)สังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ 48478
การเผยแพร่งานวิชการเรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นป.๔-๖โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์)ของนางสาวสมพร อ่อนละออ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.27 MB 51755
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 48265
ใบรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 262.87 KB 48300
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.41 KB 48213
แบบรายงานผลการเรียนป.1-6ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 60.33 KB 48091
บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 23.88 KB 48495
การเผยแพร่สื่อการสอน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.66 KB 48403
การเผยแพร่สื่อการสอนเรื่อง ไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.53 KB 48406
การเผยแพร่สื่อการสอน เรื่อง โซ่อาหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.93 KB 48403
โครงงานคุณธรรม เรื่อง สอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.14 KB 49576
แบบรายงาน “วิธีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.39 KB 48447
ใบฝากเงินธนาคารออมสิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.09 KB 48312
มาตรฐานใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 48203