ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.41 KB 7
แบบรายงานผลการเรียนป.1-6ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 60.33 KB 11
บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 23.88 KB 9
การเผยแพร่สื่อการสอน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.66 KB 6
การเผยแพร่สื่อการสอนเรื่อง ไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.53 KB 5
การเผยแพร่สื่อการสอน เรื่อง โซ่อาหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.93 KB 8
โครงงานคุณธรรม เรื่อง สอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.14 KB 8
แบบรายงาน “วิธีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.39 KB 9
ใบฝากเงินธนาคารออมสิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.09 KB 12
มาตรฐานใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 4