ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรายบุคคล (PPR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ของนางสาวสมพร อ่อนละออ โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์)สังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ 0
การเผยแพร่งานวิชการเรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นป.๔-๖โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์)ของนางสาวสมพร อ่อนละออ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.27 MB 1
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 6
ใบรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 262.87 KB 31
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.41 KB 29
แบบรายงานผลการเรียนป.1-6ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 60.33 KB 35
บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 23.88 KB 25
การเผยแพร่สื่อการสอน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.66 KB 24
การเผยแพร่สื่อการสอนเรื่อง ไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.53 KB 21
การเผยแพร่สื่อการสอน เรื่อง โซ่อาหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.93 KB 36
โครงงานคุณธรรม เรื่อง สอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.14 KB 23
แบบรายงาน “วิธีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.39 KB 31
ใบฝากเงินธนาคารออมสิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.09 KB 31
มาตรฐานใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 18