คณะผู้บริหาร

นางนิลุบล ช่วงโชติ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน