คณะผู้บริหาร

นางรังสิมา ลักษณานุรักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน