ปฐมวัย

นางพิกุล เกิดปลั่ง

นายเฉลิมชัย โกมลสุทธิ์

นางสาวปฐิตา

นางสาวสาวิตรี คำแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาววรารัตน์ จันทร์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1