กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมพร อ่อนละออ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์