กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุดารัตน์ อุเทนสุด
ผู้ช่วยครู

นางสาวนพรัตน์ สิงห์โห