พนักงานจ้างทั่วไป

นายบวรศักดิ์ รอดเผือก

นางสุรางค์ พงษ์เพ็ชร

นางพรพิมล