กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวีระชัย ดีสะกะประกาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : wdiskaprakay@gmail.com